in

DIỄN ĐÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

--- ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG VẬN HÀNH ---
...

Giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Last post 03-02-2005 22:57 by hoangtb. 0 replies.
Page 1 of 1 (1 items)
Sort Posts: Previous Next
 • 03-02-2005 22:57

  Giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

   

  Nguyễn Đức Quyền

  Giáo dục chính trị tư tưởng ( CTTT) cho thanh niên (TN) là nhiệm vụ cấp bách xuyên suốt mọi hoạt động của Đoàn và phong trào TN trong giai đoạn hiện nay. Đứng trước yêu cầu của cách mạng Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội, có chức năng là trường học XHCN cho TN, Đoàn là đội hậu bị của Đảng, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là góp phần thiết thực vào cuộc vận động “ Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”. Xây dựng Đoàn vững mạnh về CTTT và tổ chức làm hạt nhân nòng cốt cho phong trào TN, góp phần phát triển nhân cách, giúp TN tham gia một cách tự giác vào các hoạt động chính trị - xã hội. Theo tôi, vấn đề này cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

  - Không ngừng bồi dưỡng và nâng cao lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho TN. Lý tưởng đó là xây dựng nước Việt Nam độc lập và CNXH. Bồi dưỡng cho TN ý thức tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng ta, phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao trình độ nhận thức về mục tiêu và con đường đi lên CNXH. Thể hiện rõ trách nhiệm của tuổi trẻ quyết tâm không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, xác định ý chí vươn lên trước những thách thức, thời cơ và vận hội mới. Phát huy vai trò xung kích " Đâu Đảng cần TN có, việc gì khó có TN". Xây dựng lớp TN có lý tưởng, hoài bão ước mơ. Tổ chức Đoàn, Hội là người bạn gần gũi, giúp đỡ, tạo điều kiện, môi trường và phong trào thực tiễn cho TN. Chỉ có thông qua phong trào cách mạng, thực tiễn cuộc sống mới giúp TN sức mạnh và tự khẳng định mình.

  - Tăng cường và đổi mới công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho ĐVTN là mục tiêu hàng đầu, là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên của tổ chức Đoàn. Quán triệt sâu sắc và mở rộng việc học tập " 5 bài lý luận chính trị" phổ thông cho ĐVTN gắn với thực tiễn cách mạng Việt Nam cùng với độc lập dân tộc, lý tưởng của TN là CNXH. Xây dựng niềm tin và ý chí quyết tâm của tuổi trẻ, xác định ý thức trách nhiệm, lập trường chính trị vững vàng, tạo động lực phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng cho TN. TN phải được trang bị những lý luận nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  - Phải rèn luyện cho TN vừa có đức, vừa có tài, phát triển thành lớp người toàn diện, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

  - Giáo dục tinh thần yęu nước, lňng tự hŕo dân tộc, truyền thống cách mạng, těnh yęu chân chính, ý thức tự chủ trong TN. Truyền thống tốt đẹp của cách mạng chính là tài sản vô giá mà lớp TN ngày nay được thừa hưởng, cho nên TN phải trân trọng giữ gìn và phát huy.

  - Nâng cao ý thức tự lực, tự cường, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo. Thường xuyên trau dồi trình độ hiểu biết khoa học - công nghệ, vươn lên xoá đói giảm nghèo, làm giàu chân chính trong TN. Tinh thần đó là vượt khó, có ý chí tiến thủ, cầu tiến với khẩu hiệu: " Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên" .

  - Đẩy mạnh phong trào "TN lập nghiệp", vượt lên mọi khó khăn, nhanh chóng chiếm lĩnh đỉnh cao KHCN. Nghiên cứu và ứng dụng KHKT vào sản xuất và đời sống. Nền kinh tế tri thức đang đặt ra cho nhân loại nhiều thách thức, trong đó TN phải là người làm chủ phương tiện kỹ thuật mới, phải tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. TN phải được rèn luyện, thử thách và phát triển toàn diện từ thể lực đến tri thức.

  - Thường xuyęn giáo dục lối sống lŕnh mạnh, giữ gěn vŕ phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng “ Làng văn hoá”, “ Gia đình văn hoá” trong TN. Giáo dục cho TN tư tưởng trọng nghĩa, trung thực, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước cộng đồng, bảo vệ môi trường, chống mọi TNXH và các hủ tục lạc hậu cản trở tiến bộ xã hội. TN phải có thái độ đúng, đấu tranh không khoan nhượng với thói hư tật xấu, lên án hành vi phi văn hoá, phi đạo đức. Xây các câu lạc bộ TN, thông qua các hoạt động văn hoá thể thao, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, hội thi tiếng hát dân ca, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo tồn và phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cho TN. Chống mọi biểu hiện văn hoá lai căng, xa lạ với thuần phong mỹ tục của dân tộc ta, lŕm biến dạng hoặc chuyển hoá nền văn hoá Việt Nam đã được tạo dựng qua hàng ngàn năm lịch sử.

  - Giáo dục TN nghięm túc thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước phải được TN nghięn cứu quán triệt vŕ gương mẫu thực hiện. Đổi mới việc truyền đạt, học tập các nghị quyết, đường lối của Đảng sao cho sinh động, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ và liên hệ với thực tế của địa phương, đơn vị. Tổ chức Đoàn phải có chương trình hành động, có các giải pháp cụ thể để giúp TN hiểu và thi đua thực hiện các chính sách đó một cách tốt nhất. TN có vai trò quan trọng trong việc tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu của Đảng và nhà nước đề ra.

  - Khuyến khích TN học tập, rčn luyện nâng cao trěnh độ về mọi mặt. Học tập tri thức văn hoá, lý luận khoa học kỹ thuật... chính là chìa khoá tiếp cận với tri thức nhân loại. TN cần phải nêu cao tinh thần vượt khó, học tập và rèn luyện, tu dưỡng. Học trong trường, học ngoài xã hội, qua lao động thực tiễn, học suốt đời phải trở thành thói quen, niềm say mê của mỗi TN. Học tập không phải chỉ là kế sinh nhai, cầu thăng quan tiến chức, mà học là còn để làm người có ích cho xã hội, cộng đồng. TN trong trường học phải tích cực thi đua học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, TN nông thôn ngoài học văn hoá phải học nghề tinh thông, hiểu biết xã hội, chính trị, giỏi chuyên môn, có chí tiến thủ... Nhìn chung việc học tập phải trở thành mục tiêu, động lực phấn đấu vươn lên không ngừng cho mỗi TN chuẩn bị đầy đủ hành trang vào đời.

  Giáo dục CTTT cho TN trong giai đoạn mới đang là vấn đề bức xúc và cấp bách hơn bao giờ hết. Đất nước ta đang trên đà đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH đang đặt ra nhiều thời cơ và thách thức. Là một tỉnh miền núi, biên giới có nhiều khó khăn, hạn chế, těnh trạng đói nghèo, lạc hậu, mù chữ, TNXH, bệnh tật đang níu kéo và là lực cản trên con đường đổi mới. Chính vì vậy Đoàn TN tỉnh Lạng Sơn cần nêu cao tinh thần cách mạng, tăng cường giáo dục, vận động mọi tầng lớp TN phải tự lực tự cường vươn lên không cam chịu đói nghèo và lạc hậu. Phát huy truyền thống cách mạng, tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn nguyện đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; phấn đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp.

  Trích Tạp chí Thanh niên  Tăng Bá Hoàng
  TT Công nghệ Thông tin
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
Page 1 of 1 (1 items)
Trang Web đã đón Hanoi University lượt truy cập kể từ 17/10/2004.
(C) Hanoi University, 2004-2010. (Best view with 1024x768 pixels).
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems